Vision og Strategi 2015

Baggrund

Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold til aktiviteter, klubliv og om- og tilbygning. Strategien rækker 3-5 år frem og fastlægger en en række prioriterede indsatsområder for de næste år.

Vision og Strategi er et arbejdsredskab til at holde et langsigtet fokus, og samtidig vil den kunne anvendes til at formidle klubbens værdier til nye medlemmer.

 

Processen

Vi ønsker at bygge videre på den positive udvikling, som klubben er inde i, og som er skabt af medlemmerne og tidligere bestyrelser. Bestyrelsen har i anden halvdel af 2014 udarbejdet en SWOT-analyse og har holdt møder med Middelfart Kommune og Middelfart Sparekasse om lokalplan, lånemuligheder m.v.

Bestyrelsen har ønsket at inddrage medlemmerne og har i forbindelse med 80 års jubilæet holdt et medlemsmøde den 9.11.14, hvor 80 medlemmer deltog. Her har 10 grupper også lavet SWOT-analysen om klubbens styrker, klubbens svagheder: Hvad kan vi blive bedre til, trusler i fremtiden, og hvilke ønsker, muligheder og prioriteringer har medlemmerne.

Den endelige Vision og Strategi er lavet af Bestyrelsen efter denne proces, og vi har i høj grad lyttet til de mange gode bidrag, der kom frem og blev fastholdt på ca. 40 flipovers!

 

Vision og Strategi

Klubbens formål

Kajakklubben Strømmens formål er at virke for Kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen.

Vi vil opfylde formålet ved at leve op til de værdier og mål, som vi har formuleret under fire hovedoverskrifter:

 

Klubånden er fundamentet

Vi er en klub med et godt sammenhold.

 • Der er en god og varm stemning, og alle hilser på hinanden.
 • Vi forventer en god omgangstone og hjælpsomhed i dagligdagen.
 • Vi er en social stærk klub, hvor netværk og venskaber knyttes.
 • Vi vil fastholde det store ansvar og ejerskab, som mange har for klubben.

Initiativrige frivillige og hjælpsomhed bærer klubben.

 • Klubben har en flad struktur, og bestyrelsen giver plads til ideer og initiativer.
 • Mange ildsjæle yder en stor indsats som instruktører eller ved at stå for arrangementer, oprydning, vedligehold i klubben, hjemmeside osv..
 • Der er god opbakning til de opgaver, der skal løses, og vi tror, at flere vil gøre en indsats.
 • Det er vigtigt at påskønne de frivillige og tilgodese blandt andet instruktører.

Vi er en rummelig klub, der respekterer forskellighed.

 • Klubbens store styrke er, at den både rummer medlemmer, der ror tur, hav og kap, og det skal vi værne om.
 • I klubben skal man kunne dyrke sin sport i det omfang, man selv ønsker.
 • Vi arbejder med at bevare og udvikle respekten mellem tur-, hav- og kaproere.
 • Vi gearer os til, at børn og unge fylder mere i klubben.

Strategi - det vil vi i de kommende 3 – 5 år:

 1. Der skal på alle planer stadig arbejdes på at styrke den gensidige respekt blandt andet gennem fælles aktiviteter for nybegyndere og fælles aktiviteter socialt og sportsligt for tur-, kap- og havkajak.
 2. Der skal kigges på og tages stilling til, hvad det kan og skal have af konsekvenser for aktiviteter og klubliv, at der kommer flere unge og deres familier i klubben.
 3. Det skal besluttes, hvordan det frivillige arbejde, herunder instruktørerne, kan tilgodeses og påskønnes.
 4. Der skal arbejdes på at få flere frivillige til at løse opgaver blandt andet ved at synliggøre opgaver og matche opgaver og folks interesser og kompetencer på en god måde.

 

Kajakklubbens aktiviteter er til glæde for alle medlemmer

Vi tilbyder mange typer aktiviteter, så der er noget for enhver.

 • Der er et stort udbud og mange muligheder for at deltage i aktiviteter, stævner, fælles ture, fælles-spisning og fester hen over året.
 • ”Fænø Rundt” er et vigtigt ansigt udad til med stor deltagelse af klubbens medlemmer og roere fra andre klubber.
 • Vi vil fortsat prioritere børne- og ungeområdet højt, bl.a. for at fremtidssikre klubben.
 • Vi støtter op om udvalgte stævner og konkurrencer og er stolte, når klubbens medlemmer kommer på podiet.
 • Vi afholder kurser i omskoling mellem tur og hav, så flere får mulighed for at ro begge kajaktyper.

Vi er kendt for at tage godt i mod nye medlemmer.

 • Vi har imødekommende og dygtige instruktører og trænere, som er gode til at formidle kajakfærdigheder og klubånd.
 • Vi vil fastholde nye medlemmer ved at lægge op til deltagelse i klubliv, aktiviteter, og arbejdsopgaver.
 • Vi tager godt imod gæster og er åbne for at lave arrangementer for eksterne virksomheder og foreninger.

Mange forskellige kajakker.

 • Klubben har mange gode og forskellige kajakker, som løbende efterses og repareres af frivillige.
 • Der er en god balance i antallet af private kajakker og klubkajakker.
 • Der er pres på kajakpladserne.

Strategi - Det vil vi i de kommende 3 – 5 år:

 1. Der skal arbejdes på at få flere instruktører blandt andet til ungearbejdet, ligesom forældrene skal inddrages mere i arbejdet.
 2. Der skal i årene fremover være fokus på at fastholde nye medlemmer og få dem til at tage ejerskab til klubben.
 3. Vi undersøger om folkeskolereformen giver øgede samarbejdsmuligheder med skolerne.
 4. For at tilgodese kajakreparation, er der behov for et værksted med udsugning, så der ikke arbejdes i giftige dampe.
 5. En ungdomsafdeling og et ønske om at flere deltager i konkurrencer gør, at der er behov for bedre muligheder for fysisk træning og vintermotion.

 

Vi vægter en god økonomi og en god organisering

 Vi forventer ansvarlighed af hinanden.

 • Vi passer på hinanden på vandet og har respekt for naturen og vejret.
 • Alle skal bruge rokortet og kender klubbens sikkerhedsbestemmelser.
 • Vi skal blive endnu bedre til at passe på kajakker og materiel og til at rapportere skader.

Vi skal have en solid økonomi.

 • Vi har et forholdsvist lavt kontingent og en god balance mellem formue og gæld.
 • Ved om- og tilbygning af klubbens lokaler skal vi også fremover sikre en solid økonomi, hvor der er plads til nedgang i indtægter og mulighed for at sætte kontingentet op.

Kommunikation og information er vigtige i en stor klub.

 • Bestyrelsen lytter og tager herefter beslutning, som meldes ud. Medlemmerne har forståelse for, at der ind i mellem må skæres igennem.
 • Udvalg og arbejdsgrupper styrkes ved at få flere medlemmer til at deltage og ved at tydeliggøre opgaver og kompetence.
 • Vi har gode kommunikationskanaler i form af hjemmeside, rokort, Sildenyt og Conventus.
 • Medlemmerne sørger selv for at ajourføre deres medlemsoplysninger for at lette det administrative arbejde

Vi er åbne i forhold til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Klubben har et godt samarbejde med gymnasiet og Kraftcenter Vejle og deltager aktivt i f.eks. Naturens dag.
 • Vi værdsætter samarbejdet med og støtten fra Middelfart Kommune.
 • Vi vil gerne udbygge samarbejdet med sponsorer, andre foreninger og samarbejdspartnere til gensidig gavn.

Strategi – det vil vi i de kommende 3-5 år:

 1. Der skal løbende arbejdes med en synlig kommunikation og en endnu bedre brug af de kommunikationskanaler, vi har, og vi skal udvikle dem i takt med den teknologiske udvikling.
 2. Det vil styrke klubben at have mere blik for samarbejde med omverdenen herunder fundraising i forbindelse med nye aktiviteter og forbedring og ombygning af klubbens lokaler.

 

Ønske om forbedring af klubhus og de fysiske rammer

 Vi har gode fysiske rammer.

 • Der er god orden ude og inde, og rengøringen fungerer godt.
 • Mange er tilfredse med det nuværende klubhus.
 • Der er mange ønsker til forbedring og udvidelse af klubben både i forhold til klubhuset og flere kajakpladser.
 • Med det nuværende antal medlemmer og antagelig en mindre stigning i årene fremover, vil en udvidelse være med til at skabe større kvalitet i klubben.

Strategi – det vil vi i de næste 3 – 5 år:

Ud fra resultatet af SWOT-analysen og bestyrelsens forarbejde arbejdes der konkret på en om- og tilbygning. Rammen for handleplanen er:

 1. Kommunen ansøges om at godkende en om og tilbygning. Der anmodes om et kommunalt tilskud og en kommunegaranti og mulighed for lån via kommunekredit.
 2. Ejerforhold og de juridiske forhold skal aftales med kommunen (hvad ejer klubben/kommunen?).
 3. Det undersøges, om der er støttemuligheder via fonde.
 4. Den økonomiske ramme er i størrelsesorden 2 mio. kr.
 5. De funktioner og lokaler, der skal forsøges indarbejdet i projektet, er i prioriteret rækkefølge:
  1. Kajakreparation med udsugning.
  2. Bedre indendørs motionsmuligheder.
  3. Flere kajakpladser blandt andet til 2er kajakker og lange kajakker.
  4. Multilokaler til møder, instruktion og ungeaktiviteter.
  5. Sauna og mindre forbedring af omklædning og samlingslokale
 6. Det undersøges, om klubben kan komme med i kommunens energiprojekt og blive en grønnere klub herunder få etableret solenergi.

 

Godkendt af Generalforsamlingen den 22.2.2015