Vedtægter for Kajakklubben Strømmen

Fremlagt på Generalforsamlingen 27.02.2022

§1

Foreningen har hjemsted i Middelfart. Foreningens formål er at virke for kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen.

§2

Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF). DKF optræder som fællesorganisation over for myndighederne og offentligheden. Forbundet er øverste myndighed for International Paddle Pass i Danmark. DKF er et specialforbund under Dansk Idrætsforbund.

§3

Klubben optager aktive og passive medlemmer. Optagelse sker ved udfyldelse af klubbens optagelsesskema, som fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på klubbens hjemmeside. Optagelse er først bindende for klubben når kontingentet er betalt.

Ved optagelse af unge under 18 år som medlem af foreningen kræves forældres eller værges skriftlige samtykke. Aktive medlemmer under 12 år optages kun i forbindelse med forældre/værges indmeldelse eller optagelse på et af klubbens børne-/ungdomshold.

Passive medlemmer får nedslag i kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke ret til at benytte klubbens udstyr. Roning kan kun ske i begrænset omfang og efter aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte gæsters vilkår og evt. betaling for adgang til benyttelse af klubbens faciliteter.

§4

Det er hvert enkelt medlems pligt at overholde klubbens værdier, vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser, samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

Vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser fremgår af hjemmesiden. Overtrædelse af klubbens vedtægter mv. kan medføre eksklusion af klubben. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes til behandling på den næstfølgende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har taleret under dette punkt.

Sikkerheds- og ordensregler udarbejdes af udvalg nedsat af bestyrelsen og skal godkendes af bestyrelsen.

§5

Æresmedlemmer vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer, kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§6

Aktive medlemmer, der ror et vist antal kilometer i en sæson har mulighed for at opbevare én (1) egen kajak i bådehuset. I særlige tilfælde kan et medlem have to pladser, hvis det er til gavn for klubben. Er der ikke plads, vil medlemmet komme på venteliste. Ved ophør af aktivt medlemskab skal kajakken fjernes ved udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke meddeler bestyrelsen skriftligt det tidligere medlem en frist på 14 dage. Herefter vil kajakken blive henlagt for ejerens egen regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.

Bestyrelsen fastsætter nærmere principper for administration af bådpladser herunder km antal for at få en plads.

§7

Kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling i februar måned. Kontingentet opkræves 1 gang årligt med betalingsfrist 31/3.

§8

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer eller bestyrelsen. Der refunderes ikke kontingent for den resterende del af året.

§9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er, når den er lovligt indkaldt, til enhver tid beslutningsdygtig. Den ordinære generalforsamling skal afholdes én gang årligt i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal indgives til bestyrelsen skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden mindst 8 dage før og indeholde samtlige sager, som skal behandles, bilagt regnskab etc.

Enhver sag som ikke er offentliggjort mindst 8 dage før kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som har været indmeldt de seneste 3 måneder før generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Valgbare på generalforsamlingen er ethvert aktivt medlem med stemmeret.

§10

Kan en fysisk generalforsamling ikke afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud, kan bestyrelsen beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

§11

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af emnebehandlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og følger i øvrigt de varsler og stemmeregler som gælder for den ordinære generalforsamling.

§12

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Bestyrelsens planer samt budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 13.
 9. Valg af revisorer

§13

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af blot ét medlem sættes til afstemning.

Afstemninger om eksklusion skal være skriftlige. Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i en protokol(beslutningsreferat). Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§14

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold under ansvar overfor generalforsamlingen.

Ved bankforretninger og lignende tegnes kajakklubben af følgende:

 1. Formanden og kassereren,
 2. Næstformanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved aftaler om leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

Bestyrelsen vælges og sammensættes efter følgende regler:

Formanden vælges for ét år ad gangen.

De øvrige 6 medlemmer vælges for to år ad gangen således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg ud over formanden. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden når denne er forhindret.

I tillæg til valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for en periode på 1 år. Der vælges 2 suppleanter, og den først valgte indtræder først i tilfælde af frafald i bestyrelsen.

Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig i henhold til en forretningsorden, der er vedtaget af bestyrelsen, og i henhold til de mål og handlingsplaner, som bestyrelsen har fået tilslutning til på generalforsamlingen.

Bestyrelsessuppleanter skal indtræde i bestyrelsen såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Bestyrelsessuppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Suppleanterne skal indkaldes til bestyrelsesmøderne, og modtager i alle tilfælde mødereferat. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen, men overtager stemmeretten i tilfælde af indtræden i bestyrelsen.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald fra 3 på hinanden følgende varslede bestyrelsesmøder, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen offentliggør dagsorden for og referat af bestyrelsens møder ved opslag i klubben og på hjemmesiden.

§15

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, og de afgår på skift. Revisorerne skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling lave revision af foreningens driftsregnskab og status. Revisorerne har til enhver tid ret til kontrol af regnskaber samt beholdninger.

§16

Regnskabsåret er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges underskrevet af revisorerne ved den ordinære generalforsamling.

§17

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18

I tilfælde af opløsning, indsættes foreningens midler i det af klubben benyttede pengeinstitut, og kan kun anvendes til start af en ny kajakklub, når tilladelse hertil er givet af den ved opløsningen siddende bestyrelse.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. februar 2022