Gældende fra maj 2021

 

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

 

1.  Formål og gyldighed

Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.
Bestemmelserne supplerer Dansk Kano & Kajakforbunds (DKF) sikkerhedsbestemmelser og er tilpasset de lokale forhold.

DKF’s sikkerhedsbestemmelser fastlægger, at en frigiven roer selv har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at ens færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, hvorunder roningen foregår.


Sikkerhedsbestemmelserne gælder for medlemmer og deres gæsters for roning

 • som sker til og/eller fra klubbens lokalitet
 • under klubbens arrangementer, herunder klubture
 • hvor klubbens kajakker anvendes

Bestyrelsen har ansvaret for at beslutte og vedligeholde sikkerhedsbestemmelserne.

 

2.    Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
Rovand:

Klubbens daglige rovand er defineret som roområde A og roområde B, hvilket vil sige:

Turkajakker inkl. kap og polo Roområde A Fra Middelfart Marina og til Odden i Fænøsund, maksimalt 100 meter fra land.
Turkajakker inkl. kap og polo Roområde B

Fra Middelfart Marina og afgrænset mod vest af Gals Klint Camping og afgrænset mod øst af bunden af Ellebæk Vig i Gamborg Fjord.

Maksimalt 200 M fra land

Havkajakker Roområde A Fra Middelfart Marina og til Odden i Fænøsund, maksimalt 100 meter fra land.
Havkajakker Roområde B

Fra Middelfart Marina og afgrænset mod vest af Gals Klint Camping og afgrænset mod øst af bunden af Ellebæk Vig i Gamborg Fjord.

Endvidere Fænø rundt med oddekryds. Maksimalt 200 M fra land.

 

Klubbens øvrige rovand er område C, som tildeles erfarne roere, hvilket vil sige

Turkajakker inkl. kap og polo Roområde C Frit roområde indtil 500 M fra land.
Havkajakker Roområde C Frit roområde.
Surf-ski Roområde C Frit roområde.

 

Tildeling af roområder

Instruktører (uddannede EPP2 instruktører) tildeler løbende roområder således:

Roere fra 12 – 15 år

Roområde A efter begynderkursus/bestået IPP2. Endvidere skal forældre /værge afgive erklæring til klubben om, at den unge må ro alene.

Nybegyndere 16 – 17 år

Roområde B efter begynderkursus/bestået IPP2 og efter at have roet 1 sæson. Endvidere skal forældre / værge afgive erklæring til klubben om, at den unge må ro alene.

Nybegyndere 18 år eller derover.

Roområde B efter begynderkursus/bestået IPP2.

Erfarne roere

Roområde C efter minimum 1 sæson (fra 30. april) og efter at have roet minimum 200 km.

 

Roområder tildeles ikke i vinterhalvåret fra 1. oktober – 30. april. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra roområder.

Et tildelt roområde betyder, man må ro alene i det pågældende område.

Ønsker man at ro uden for det tildelte område, skal man følges med mindst en anden roer, som er tildelt det pågældende område. I disse tilfælde skal der aftales en turleder blandt de erfarne roere. Turlederen, hvis anvisninger skal følges, har det overordnede ansvar for sikkerheden.

Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige hans / hendes færdigheder.

Før – under - efter roning

Inden roning skal roeren

 • kende vejrudsigten for turen
 • skrive sig ind på klubbens elektroniske rokort med angivelse af forventet rute / Ved ture over flere dage og hvor der ros alene, skal der påføres forventet hjemkomst samt telefonnummer på nærmeste pårørende
 • vurdere muligheden for alternativ rute – Plan B – såfremt vejrliget eller andre forhold hindrer en sikker gennemførelse af den oprindeligt planlagte rute.

Under roning skal roeren

 • bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold eks. vandtemperatur.

Efter roning skal roeren

 • afslutte turen på klubbens elektroniske rokort
 • via indberetning på rokort gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til sikkerhedsudvalget

Ved ture udenfor dagligt farvand anbefales det, at der aftales en turleder. Turlederens opgave er at orientere om præmisserne for turen og sørge for fælles aftaler for forløbet. Turlederen tager de nødvendige beslutninger for at sikre sikkerheden for alle deltagere.

Redningsvest/svømmevest:

CE-mærkede rednings-/svømmeveste skal medbringes i kajakken til alle ombordværende. Brug af vesten er obligatorisk jævnfør nedenstående:

Roere under 18 år

Skal under roning bære vesten året rundt.

Alle førsteårs-roere fyldt 18 år

Skal under roning bære vesten året rundt.

Ikke frigivne roere

Skal under roning bære vesten året rundt.

Alle som er fyldt 18 år og har roet mere end en sæson

Skal under roning bære vesten i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april.

Surfski-roere

Skal under roning bære vesten året rundt.

 

Bestyrelsen anbefaler, at alle bærer rednings-/svømmevest under roning året rundt.

3.    Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

Vinterroning

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april. For vinterroning gælder det at

 • roere over 18 år med eget roområde, har tilladelse til at ro
 • for roere under 18 år kræves tillige forældres/værges samtykke til
 • der skal bæres rednings- / svømmevest
 • bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedlægge forbud mod
 • det indskærpes at roeren tager ekstraordinært hensyn til vejr-og vindforholdene og anvender beklædning tilpasset til vandtemperaturen.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle deltager i klubbens koldtvandskurser, som udbydes en gang om året.

 

Mørkeroning

Mørkeroning er fra solnedgang til solopgang.

 • ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig, den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses mindst 300 m væk.
 • ved mørkeroning skal roeren altid bære rednings-/svømmevest.

 

Roning i tåget vejr

Roning i tåget vejr uden landkending er kun tilladt, hvis man har medbragt kompas eller GPS.

 

Roning med børn og unge, som ikke er frigivet

Børn og unge under 16 år

 • skal være fortrolige med vand og kunne svømme med svømmevest
 • skal altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år eller med en af bestyrelsen godkendt

instruktør under 18 år

 • skal bære rednings- / svømmevest året rundt

Roning med gæster

Forudsætningen for at kunne tage maks. 2 gæster med ud at ro er:

 • at værten er et aktivt, frigivet medlem af ”Strømmen” med ro-område C-tur/ C-Hav
 • at gæsten bærer redningsvest/svømmevest
 • at gæsten kan svømme
 • at der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten ikke overlades til sig selv
 • at gæsten skrives ind på det elektroniske rokort med fulde navn samt navn på det medlem, som man er med
 • kun gæster der er frigivet/har IPP2 kan tages med ud at ro i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april
 • Ved gæsteroning skal værten være opmærksom på, om gæsten har en sygdom, der kan medføre risiko.

Personer med handicap eller sygdomme.

Roere der har en sygdom eller et handicap, der kan medføre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

Personer med en sygdom der kan medføre lammelse eller tab af bevidsthed, skal være opmærksom på risici ved at ro kajak og bør i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kajak.

Særlige bestemmelser for surfski

Ved roning i surfski skal

 • roeren være fastgjort til surfski’en med sikkerhedsline (Leg-leash)
 • roeren altid bære svømmevest
 • roeren være særlig opmærksom på hensigtsmæssig beklædning i forhold til vandtemperaturen

Det anbefales for surfski-roere, at man ved roning i åbent farvand / down-winds altid er minimum to roere sammen og altid medbringer en mobiltelefon.

4.  Frigivelse

Ikke frigivne

Et medlem, der ikke er frigivet, må kun ro sammen med en frigiven roer med roområde C. En roer på IPP 2-niveau må højst have opsyn med to ikke frigivne roere.
Dette gælder dog ikke for instruktører. 

Frigivelse i tur- og havkajak

En roer er frigivet når vedkommende

 • er certificeret på IPP 2-niveau i den pågældende kajaktype
 • er fyldt 18 år eller er fyldt 12 år og har forældre/værges underskrift på, at barnet må ro
 • har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 meter i klubbens normale rovand
 • har roet minimum 50 km sammen med instruktør/ledsager
 • har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med en instruktør

Frigivelse i surfski:
En frigiven C-roer kan omskoles og frigives til surfski. 
Herefter tildeles et roområde jf. ”Generelle bestemmelser om rovand” og ”Tildeling af roområder”.

5.  Sikkerhedsarbejdet og implementering af bestemmelserne

 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerheden ved roning i klubben. Bestyrelsen nedsætter en sikkerhedsgruppe, der består af:

1 bestyrelsesmedlem

Annette Hvenegaard

2 – 3 instruktører

Dorte Søndergaard, Preben Højte, René Eriksen

1 medlem af klubben

Bent Boisen

 

Sikkerhedsgruppens opgave er:

 • at planlægge implementering af sikkerhedsbestemmelserne i klubben, så medlemmerne kender bestemmelserne
 • at medvirke til at klubbens instruktører, trænere, turledere og andre, der virker for klubben har den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder
 • at være opmærksom på, at alle kajakker og udstyr er mærket og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • at sikre klubbens kommunikation og aktiviteter ansporer medlemmerne til at vedligeholde sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder redninger og svømmefærdigheder
 • at indberette nærved-ulykker til DKF’s database
 • at indstille til bestyrelsen, at der opstilles særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer
 • at medvirke til at udbrede kendskabet til sikkerhedsudstyr tilgængeligt for klubbens medlemmer

6.    Relevante links

 DKF’s sikkerhedsbestemmelser finder du her:

 http://kano-kajak.org/klubbensledelse/sikkerhed/sikkerhedsbestemmelser/

Søsportens sikkerhedsråd har udgivet en række relevante publikationer, herunder:

Du kan læse mere på Søsportens sikkerhedsråds hjemmeside.